Säännöt

Suomen Tekniset Kustantajat ry

Voimassaolevat säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi on suomeksi Suomen Tekniset Kustantajat r.y., ruotsiksi käännettynä Finlands Tekniska Förlagsförening r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki, toimialueena koko Suomi.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on teknisillä aloilla toimivien kustantajien yleisiä edellytyksiä edistäen koota yhteistyöhön näillä aloilla toimivat yhteisöt sekä valvoa ja ajaa jäsentensä yleisiä ja yhteisiä etuja sellaisissa kysymyksissä, jotka eivät koske työnantajain ja työntekijäin välisiä suhteita.

Tässä tarkoituksessa yhdistys:

1. Toimii yhdyssiteenä jäsentensä sekä julkisen vallan sekä viranomaisten välillä.
2. Toimii yhdyssiteenä elinkeinoelämän haaroihin ja järjestöihin sekä ulkomaihin.
3. Seuraa alan kansainvälistä kehitystä.
4. Suorittaa tarpeellista koulutus-, tutkimus- ja tiedotustoimintaa.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton taikka muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

3 §
Yhdistys voi liittyä järjestöihin, jotka omalla erikoisalallaan pyrkivät edistämään tarkoitusperiä, jotka ovat yhdistyksen edun mukaisia. Järjestöihin liittymisestä ja eroamisesta päättää yhdistyksen kokous.

4 §
Yhdistyksen jäseniksi, jotka yhdistyksen hallitus vähintään kolmeneljäsosan enemmistöllä hyväksyy, voivat päästä Suomessa kustannustoimintaa harjoittavat oikeuskelpoiset yhteisöt.

5 §
Yhdistyksen jäseneksi hyväksytty suorittaa yhdistyksen syyskokouksen vahvistaman liittymismaksun. Vuosimaksuina jäsenet suorittavat yhdistyksen syyskokouksen kutakin vuotta varten vahvistaman määrän. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia.

6 §
Jäsenen hallitus erottaa yhdistyksestä jäsenen lopetettua kustannustoiminnan harjoittamisen. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Vuosimaksu on suoritettava myös eroamisvuodelta. Jos jäsen toimii yhdistyksen päämäärien vastaisesti, voidaan hänet erottaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jota kannattaa vähintään kolmeneljäsosaa läsnäolevista jäsenistä.

7 §
Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi.

8 §
Yhdistyksen hallituksen valitsee syyskokous seuraavaksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu 3-12 jäsentä. Hallitus pyritään valitsemaan, mikäli mahdollista, siten että jokaisen jäsenen piiristä on valittu enintään 1 edustaja. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä rahastonhoitajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tarpeelliseksi katsomina aikoina tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii puheenjohtajalta.

9 §
Hallituksen tulee edistää yhdistyksen tarkoitusperiä sekä valvoa jäsenistön etuja. Hallitus on päätös valtainen vähintään kolmen jäsenen saapuvilla ollessa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna. Äänestyksen ratkaisee enemmistön mielipide, äänten mennessä tasan arpa.

10 §
Hallitus voi tarvittaessa ottaa avukseen asiamiehen hoitamaan yhdistyksen asioita sekä määrätä hänen palkkaetunsa ja antaa hänelle toimintaohjeet.

11 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa kaksi hallituksen varsinaista jäsentä yhdessä taikka se tai ne toimihenkilöt, jotka hallitus siihen määrää.

12 §
Yhdistyksen tilit tarpeellisine tositteineen yhdessä hallituksen vuosikertomuksen kanssa on jätettävä tilin- tai toiminnantarkastajien tarkastettavaksi helmikuun loppuun mennessä. Tilin- tai toiminnantarkastajien on suoritettava tarkastuksensa maaliskuun 30. päivään mennessä.

13 §
Yhdistyksen jäsenet kutsutaan vuosittain viimeistään huhtikuussa kevätkokoukseen, jonka tarkemman ajan ja paikan hallitus määrää, sekä ylimääräiseen kokoukseen, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettavaa asiaa varten kirjallisesti pyytää hallitukselta. Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain lokakuussa. Kutsu yhdistyksen sääntömääräisiin kokouksiin lähetetään sähköpostilla, johon pyydetään kuittaus, jäsenille vähintään 7 päivää ennen kokousta, kokouspäivä poisluettuna. Yhdistyksen kokouksiin voidaan tarjota sähköinen etäosallistumismahdollisuus hallituksen päättämällä ja ohjeistamalla tavalla.

Yhdistyksen kokouksissa saavat yhdistyksen jäsenet olla edustettuina valtuuttamansa henkilön kautta. Muita kysymyksiä kuin kokouskutsussa mainittuja ei kokouksessa voida ottaa päätettäväksi, elleivät kaikki yhdistyksen jäsenet ole edustettuina ja ehdotuksesta yksimielisiä huomioon ottaen kuitenkin yhdistyslain 14 §:n määräykset.

14 §
Yhdistyksen kokous käsittelee seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus ja laillisuuden sekä päätösvallan toteaminen.
2. Todetaan läsnä olevat.
3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytä kirjantarkastajaa.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Esitetään hallituksen toimintakertomus.
2. Esitetään tilit ja tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto.
3. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
2. Valitaan hallituksen jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi.
3. Valitaan kaksi varsinaista tilin- tai toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaksi kalenterivuodeksi.
4. Päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta seuraavaksi kalenterivuodeksi.
5. Päätetään vuosi-ja liittymismaksun suuruudesta seuraavaksi kalenterivuodeksi.
6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

15 §
Yhdistyksen kokouksissa päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänestyksissä on jokaisella jäsenellä, joka on kokouksessa saapuvilla tai edustettuna, yksi ääni.

16 §
Päätös näiden sääntöjen muuttamiseksi voidaan tehdä yhdistyksen kevät-, syys- tai ylimääräisessä kokouksessa, jolloin muutosehdotuksen tulee saada puolelleen vähintään kolmeneljäsosaa annetuista äänistä. Päätös yhdistyksen purkamisesta on hyväksyttävä vähintään yhtä kuukautta aikaisemmin koolle kutsuttavassa yhdistyksen kokouksessa kolmeneljäsosalla annetuista äänistä. Muutos- tai purkamisehdotuksesta on kokouskutsussa mainittava.

17 §
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on sen varat käytettävä johonkin yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämän yhdistyksen toimintaa lähellä olevan yleishyödylliseen tarkoitukseen.

18 §
Muutoin noudatetaan yhdistyksen toiminnassa voimassaolevia yhdistyslain säännöksiä.

Scroll to Top